Vážení klienti,

V tomto informačním memorandu vám chceme poskytnout podrobné informace o zpracovávání vašich osobních údajů pro marketingové účely. Úvodem bychom vám chtěli vysvětlit, proč jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

 

Hlavním cílem uvedeného zpracování je nabídnout vám nejnovější informace o aktuálních a nových produktech, službách od mých obchodních partnerů. Dalším cílem je poskytovat časově omezené nabídky a praktické informace, a to v písemné nebo elektronické formě. Snažíme se vytvářet nabídky na míru na základě segmentace a profilování, abychom vám mohli prezentovat pouze relevantní nabídky produktů a služeb, abyste nebyli zaplaveni nabídkami produktů, které již máte k dispozici, nebo které nevyhovují vašim potřebám.

 

Vzhledem k tomu, že 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES, je nutné, abychom od vás získali nový souhlas, který odpovídá novým požadavkům.

 

Přečtěte si prosím níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jseme připravil ve formě otázek, aby toto informační memorandum bylo co nejvíce přehledné a praktické z hlediska vyhledávání informací. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k vámi poskytnutému souhlasu, zavolejte nám na tel: +420 777 13 77 26 nebo pošlete email na: info@societe.cz

 

OBSAH

 1. Kdo je správce vašich osobních údajů?
 2. Které vaše osobní údaje zpracováváme?
 3. Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?
 4. Pro jaké účely jste poskytli svůj souhlas?
 5. Proč dochází k profilování a automatizovanému rozhodování?
 6. Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
 7. Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?
 8. Jaká jsou vaše práva při zpracovávání osobních údajů?
 9. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

 

 1.          KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Pro marketingové účely je správce vašich osobních údajů je firma: Société s. r. o.

 

 1.          KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro marketingové účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které nám pomáhají určit nabídku produktů a služeb, která by se vám mohla líbit a řešit vaše potřeby:

■ Základní identifikační údaje – jméno, sídlo, datum narození, adresa bydliště.

■ Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa.

■ Sociodemografické údaje – statistické údaje o věku, pohlaví, vzdělání, zaměstnání, počtu dětí.

■ Informace o využití produktů a služeb – jaké služby jste u nás měli v minulosti, informace o využívání internetové zákaznické zóny. Na základě těchto údajů vám vím doporučovat vhodné produkty a služby.

■ Informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných interakcí s vámi, například pomocí e-mailu, chatu, SMS zpráv.

■ geolokace údaje – geolokační údaje z webového prohlížeče. Tyto údaje mohou obvykle sloužit k doporučení kontaktu na nejbližšího zprostředkovatele nebo pobočku.

 

 1.   Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodě získáváme přímo od vás. Tyto osobní údaje uvádíte v klientské smlouvě, případně jste je uvedli na dalších dokumentech.

 

Osobní údaje mohou také pocházet z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku. Vaše osobní údaje také mohou pocházet od třetích osob, které jsou s nimi oprávněné zacházet.         

 

 1. PRO JAKÉ ÚČELY JSTE POSKYTLI SVŮJ SOUHLAS?

Souhlas jste poskytli pro marketingové účely, které zahrnují následující činnosti:

■ Nabídka produktů a služeb. Nabídky vám na základě vašeho souhlasu mohu poskytovat elektronickou formou, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv posílaných na mobilní zařízení přes telefonní číslo, prostřednictvím webové klientské zóny, písemnou formou nebo formou telefonického hovoru.

 

■ Automatizované zpracování osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku vašim individuálním potřebám.

 

■ Průzkumy trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.

Souhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovolný. Je však nezbytný k tomu, abychom vám mohli posílat individuální nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerů. Bez takto poskytnutého souhlasu vám individuální nabídky produktů a služeb nemůžeme poskytovat.         

 

 1. PROČ DOCHÁZÍ K PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ?

Snažíme se poskytovat individuální upravené nabídky produktů a služeb. Z tohoto důvodu vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu profilů. Pro tento účel používáme automatické informační systémy, webové aplikace nebo kalkulačky. Podle toho vám posíláme individualizované zprávy a nabídky produktů a služeb naší značky.

Automatické vyhodnocování (profilování) osobních údajů nám pomůže vás a vaše potřeby lépe poznat, odhadnout budoucí řízení a podle toho přizpůsobit naše produkty a služby.

 1.          JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Souhlas jste udělili značce na dobu trvání smluvního vztahu na následujících 10 let, nebo do momentu, kdy váš souhlas odvoláte.

Pokud nejste, ani se nestanete klientem společnosti, váš souhlas bude v platnosti 10 let od udělení nebo do momentu, kdy ho odvoláte.

Po uplynutí příslušného času budou vaše osobní údaje vymazány, ale pouze v rozsahu a pro účely, pro které podle právních předpisů není zapotřebí souhlasu.

 1.          KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Na zpracování údajů pro marketingové účely mohou mít k vašim údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zprostředkovatelé, jejichž úkolem je poskytovat služby společnosti. Například to mohou být externí společnosti, které spravují naše systémy nebo jiné služby zajišťující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů pro marketingové účely. S uvedenými zprostředkovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě čehož jsou také povinni dodržovat striktní pravidla ochrany osobních údajů.

 1.          JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Řádné zpracování vašich osobních údajů je pro společnosti v České republice důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů lze uplatnit následující práva:

 

Informace o zpracování vašich osobních údajů

Informace zahrnují hlavně: identifikaci a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně odpovědné osoby, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, doba uchovávání osobních údajů, oprávněných správců, seznam vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení toho, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o zpracovávání, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, období uchovávání osobních údajů, jakož i právo na informace o vašich právech, o právě podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodnutí a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

 

 

Právo na opravu

Zpracováváme vaše zastaralé nebo nepřesné osobní údaje? Změnili jste například, adresu bydliště? Prosíme, informujte nás o tom a my osobní údaje opravím.

Právo na výmaz (právo být zapomenutý)

V některých zákonem stanovených případech jseme povinni vaše osobní údaje na váš pokyn vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu hodnocení, protože i značka Société s.r.o. má povinnost nebo oprávněný zájem ponechat si osobní údaje.

 

Právo na omezení zpracování

Pokud chcete, aby jsme vaše osobní údaje zpracovaly výhradně na nejnutnější zákonné účely nebo si přejete osobní údaje blokovat.

 

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jiné společnosti, předáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné nebo jiné významné překážky.

 

Právo uplatnit námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, spojte se s námi a požádejte nás o vysvětlení nebo odstranění nevhodného stavu. Námitku lze také uplatnit i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

 

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

S vaším podnětem nebo stížností ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky se sídlem na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněny?

Jednotlivé práva můžete uplatnit u firmy: Société s.r.o., a to telefonicky na čísle: +420 777 13 77 26, posláním e-mailu na adresu: info@societe.cz nebo písemnou žádostí zaslanou do sídla: Pod Labuťkou 1421/32, 180 00 Praha 8, Czech Republic.

Všechny informace a vyjádření k právům, které uplatníte, poskytujeme bezplatně.

 

Za jaký čas můžete očekávat odpověď?

Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí mohu tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, vás budeme informovat.

 

 1.          JAK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že ho můžete kdykoliv odvolat. Nechcete dále dostávat nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerů? Je nám to líto, ale vaše rozhodnutí zcela respektujeme.

 

Co má odvolání souhlasu obsahovat?

■ Kdo odvolání podává. Uveďte, prosím, vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abych vás dokázal identifikovat.

■ Komu odvolání podáváte. Odvolání lze adresovat všem pobočkám, nebo, pokud chcete zachovat posílání nabídek vybraných poboček, uveďte pouze ty, kterým chcete nebo nechcete povolit, abychom vás dále kontaktovali.

■ Informaci, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje. Pokud byste chtěli dostávat pouze vybrané nabídky, uveďte, prosím, o jaké nabídky jde, abychom vám mohli vyhovět.

■ Váš vlastnoruční podpis.

Jakým způsobem mohu odvolání poslat?

■ Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné poslat v písemné podobě, a to proto, abychom měli o vašem odvolání řádný záznam. Odvolání nezapomeňte podepsat.

■ Písemným prohlášením zaslaným do sídla nebo na korespondenční adresu značky.

■ Elektronicky přes webovou stránku v části: GDPR Centrum